REGULAMIN SKLEPU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Sklep Internetowy prowadzi Sprzedający/Usługodawca, jak również przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DML Robert Kasprzyk ul. Reja 19/3, 31-216 Kraków, NIP: 678 136 66 14, REGON: 357 482 873, tel. 607 36 21 63, adres email: drukarniamuzyczna@gmail.com.

2.     Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zakupu Towarów), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedającego, w tym
z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży, jak również zamieszczanie treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Sprzedający udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

3.     Kupujący/Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

 

II. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I ZAWARCIE UMOWY

 

1.     Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającemu możliwość zdalnej prezentacji Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Produktów.

 

2.     Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu
od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać
z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się
do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki
i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Użytkownika/Kupującego będących Konsumentami.

 

3.     REJESTRACJA KONTA. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedającego danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer telefonu  oraz kod pocztowy Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik/Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli). Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kupującego/Użytkownika przez Sprzedającego w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oświadczenia o zapoznaniu się Kupującego/Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności
i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akceptacji ich warunków. Kupujący/Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.

 

4.     Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły „Gość”, jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym  umowy o świadczenie usługi sprzedaży.

5.     Konto jest przypisane do Użytkownika.

6.      Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy o świadczenie usługi sprzedaży, a więc poprzez złożenie Zamówienia. Możliwość wyboru i zakupu Produktu od Sprzedającego jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7.     Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Sprzedającego, do którego Kupujący/Użytkownik skierował Zamówienie.

8.     Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za treści zamieszczane przez  osoby trzecie. Umowy Sprzedaży,
z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

9.     Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”), zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość. Dane te są niezbędne do realizacji Zamówienia.

 

III. ZAMÓWIENIE


1. Kupujący/Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

a)      przez Konto - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub

b)     z wykorzystaniem formuły „Gość” - tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności.

2.     Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 21.00 oraz
w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników tylko podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii.

3.     W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):

a)     poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo

b)     zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa.

4.     Produkt/Towar zostaje wysłany do Użytkownika niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.


IV. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.     Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.

2.     Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika
w zakresie nieprawidłowości lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO/UŻYTKOWNIKA

1.     Użytkownik zobowiązany jest do:

a)     korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego,

b)     niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście
w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik/Kupujący nie był adresatem,

c)     korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności,
a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d)     niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

2.     Użytkownik/Kupujący ma prawo powiadomić Sprzedającego o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

3.     Kupujący/Użytkownik ma prawo powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.

4.     Kupujący/Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo
do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi.

5.     Kupujący/Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:

a)     naruszał Regulaminu,

b)     podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

c)     naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedającego,

d)     dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.     Administratorem danych osobowych jest DML Robert Kasprzyk ul. Reja 19/3, 31-216 Kraków, NIP: 678 136 66 14, REGON: 357 482 873, tel. 607 362 163.

2.     Udostępnienie danych osobowych Kupującego odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”).

3.     Dane osobowe Użytkownika/Kupującego mogą być przetwarzane na podstawie:

a)     niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

·       realizacji zakupów - składania zamówień

·       rejestracji konta Klienta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się”);

b)     obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;

c)     dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

d)     obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

 

4.     Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi wysyłkowe i kurierskie.

 

5.     Dane zebrane w celu rejestracji konta Klienta lub realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się). Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane
do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

6.     Kupujący /Użytkownik ma prawo do:

a)     dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych;

c)     w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, może ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;

d)     przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji
o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

7.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

8.     Jeżeli Użytkownik, Kupujący lub osoba trzecia uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora. 

VII. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIASPORÓW

 

1.     Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

2.     Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

2.     W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

3.     Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Sprzedawca informuje Użytkownika na jego żądanie,
w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem
z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

4.     Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

5.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2020 r.