Przejdź do treści

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzi Sprzedający/Usługodawca, jak również przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DML Anna Ruman, ul. Fatimska 20, 31-831, Kraków, NIP: 6782082770, REGON: 527564938, tel. 607 362 163, adres e-mail: drukarniamuzyczna@gmail.com.
 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zakupu Towarów), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedającego, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży, jak również zamieszczanie treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Sprzedający udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Kupujący/Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

II. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I ZAWARCIE UMOWY

 1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającemu możliwość zdalnej prezentacji Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Produktów.
 2. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. Wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, co może wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia itp. czynników związanych z używaniem Internetu. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Użytkowników będących Konsumentami.
 3. REJESTRACJA KONTA: Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie Internetowym poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedającego danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu oraz kod pocztowy Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga zaakceptowania Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kupującego/Użytkownika przez Sprzedającego w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz realizacji Zamówień. Użytkownik zobowiązany jest do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.
 4. Rejestracja Konta lub korzystanie z formuły „Gość” jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym.
 5. Konto jest przypisane do Użytkownika.
 6. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy o świadczenie usługi sprzedaży, a więc poprzez złożenie Zamówienia. Możliwość wyboru i zakupu Produktu od Sprzedającego jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Sprzedającego, do którego Kupujący/Użytkownik skierował Zamówienie.
 8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za treści zamieszczane przez osoby trzecie. Umowy Sprzedaży, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.
 9. Użytkownik, bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „Gość”), zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Dane te są niezbędne do realizacji Zamówienia.

III. ZAMÓWIENIE

 1. Kupujący/Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
  a) przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub
  b) z wykorzystaniem formuły „Gość” – tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 21.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników tylko podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii.
 3. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):
  a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo
  b) zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa.
 4. Produkt/Towar zostaje wysłany do Użytkownika niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

IV. Odstąpienie od Umowy w Przypadku Zawarcia Umowy na Odległość

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy spośród oferowanych przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Za najtańszy sposób dostawy uważa się przesyłkę poleconą realizowaną przez Pocztę Polską (dla przesyłek do 2 kg) oraz paczkę pocztową (powyżej 2 kg).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór dostępny jest tutaj). Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać numer rachunku bankowego, na który zostaną zwrócone środki.
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych ofertą kupna-sprzedaży albo ich części.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysłanie skanu oświadczenia na adres e-mail bok@rockserwis.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres DML Anna Ruman, ul. Fatimska 20, 31-831 Kraków z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sprzedawca drogą e-mailową niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pliku PDF.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu do Klienta z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 12. Klient ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Płyty CD, DVD, BD, LP muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (zafoliowane).

V. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument ma możliwość złożenia do Sprzedawcy reklamacji z tytułu rękojmi, jeżeli zakupiony przez niego produkt miał wadę fizyczną lub prawną. Sprzedający jest odpowiedzialny na podstawie art. 556 oraz art. 556¹-556³ Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wady/niezgodności z umową Klient powinien odesłać reklamowany produkt pod adres Drukarnia Muzyczna, ul. Fatimska 20, 31-831 Kraków. Do odsyłanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę z możliwie dokładnym opisem na odwrocie przyczyny reklamacji.
 3. Sklep rekomenduje wysyłkę Pocztą Polską w przypadku przesyłek do 2 kg – listem poleconym ekonomicznym, powyżej 2 kg – paczką pocztową ekonomiczną). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem! Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku wybrania przez klienta innej (droższej) formy wysyłki, zwracane będą wyłącznie koszty formy wysyłki rekomendowanej w niniejszym regulaminie.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich wpłynięcia. W przypadku nie dochowania przez sprzedawcę tego terminu uznaje się zasadność reklamacji.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do: a) korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik Kupujący nie był adresatem, c) korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik Kupujący ma prawo powiadomić Sprzedającego o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
 3. Kupujący Użytkownik ma prawo powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.
 4. Kupujący Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi.
 5. Kupujący Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie: a) naruszał Regulaminu, b) podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, c) naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedającego, d) dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest DML Anna Ruman, ul. Fatimska 2056, 31-831, Kraków, NIP 6782082770, REGON 527564938, tel. 607 362 163.
 2. Udostępnienie danych osobowych Kupującego odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych dalej „RODO”).
 3. Dane osobowe Użytkownika Kupującego mogą być przetwarzane na podstawie: a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu realizacji zakupów – składania zamówień oraz rejestracji konta Klienta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się”), b) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji, c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, d) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. podmiotom świadczącym usługi wysyłkowe i kurierskie.
 5. Dane zebrane w celu rejestracji konta Klienta lub realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się”). Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
 6. Kupujący Użytkownik ma prawo do: a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych, c) w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, może ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem, d) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 8. Jeżeli Użytkownik, Kupujący lub osoba trzecia uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora.

VIII. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Sprzedawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2024.